مدرسه فراگیری، رشد و تأثیرگذاری

انسان‌ها با کسب توانمندی و مهارت می‌توانند بهبودهای پایدار در خود و در دنیای مدرن پدید بیاورند.

۵

سال فعالیت

۱۳

دوره برگزار شده

۲۰۰

مهارت‌جو

مزایای شرکت در دوره‌های دیزاین آکادمی

شرکت در تمامی کارگاه‌های خصوصی

کارگاه‌های خصوصی

اعطای گواهی پایان دوره

کارآموزی

همراهان ما

همه‌چیز آماده تغییر است اگر خودتان بخواهید.

مشاهده مهارت‌جویان